سریعترین

Lucid Air از هوا هم سریعتر است!
  • Car6
با ارقامی مانند صفر تا 100 تنها 2.5 ثانیه ، حداکثر سرعت 168 مایل در ساعت، با یک خودروی سریع واقعی روبرو هستیم. نمی توان انکار کرد...